Praznjenje greznice

V skladu s pravilnikom in odloki, ki urejajo področje ravnanja s fekalijami, je priključitev na javno kanalizacijo, kjer je to mogoče, obvezna. Kjer pa javne kanalizacije zaradi logističnih razlogov ni, je ta problem najpogosteje rešen z greznicami, ki močno obremenjujejo in onesnažujejo okolje. Lastniki greznic bodo zato morali skladno z zakonodajo do leta 2017 greznico nadomestiti z malo komunalno čistilno napravo (MKČN) ali slednjo ustrezno predelati.praznjenje-greznice

Področna zakonodaja

Veljavna zakonodaja določa, da mora vsaka občina sprejeti odlok, s katerim uredi izvajanje gospodarske javne službe (GJS) ali podjetja koncesionarja za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode. Gospodarska javna služba za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode pri komunalnem podjetju ali podjetje, ki ima koncesijo za opravljanje te službe, sta edina legitimna izvajalca teh storitev, med katere se uvrša tudi praznjenje greznice. Sicer je obseg tovrstnih storitev predpisan v zakonodaji, pri čemer imajo nadzor nad izvajanjem teh del državni inšpektorji. Za pravočasno praznjenje greznice pa je na drugi strani odgovoren lastnik objekta z greznico oziroma čistilno napravo.

Z denarno kaznijo se kaznuje neupoštevanje zakonodaje. Prav tako se kaznuje neprimerno ravnanje z izčrpano vsebino, kot je določeno v zakonodaji, in nepravočasno praznjenje greznice.

Zakaj je to področje posebej pomembno?

Z gostejšim naseljevanjem poselitveno zaželenih področij je zelo hitro postalo očitno, kako pomembno je vzdrževanje reda in higiene. Neurejeno upravljanje s fekalijami in njihova akumulacija na odprtem je namreč pomenila gojišče različnih nevarnih bolezni, ki so v različnih obdobjih skozi zgodovino zahtevale več človeških življenj. Človeške fekalije namreč vsebujejo bakterije in viruse, ki povzročajo več vrst hudo nalezljivih bolezni, kot sta na primer kolera in tifus. Dandanes, ko je to področje zakonsko dobro urejeno, govorimo o teh boleznih, kot o boleznih preteklosti.

Praznjenje greznic in odvoz izčrpane vsebine


S praznjenjem greznic in odvozom fekalij se ukvarja kar veliko število podjetij. Ta podjetja so lahko javna podjetja ali zasebna podjetja, ki imajo registrirane komunalne storitve, mednje pa se uvršča tudi podjetje Mežan. V kolikor potrebujete storitve v zvezi s čiščenjem in praznjenjem greznic se torej obrnite na ustrezno registrirano podjetje, osebno pa vam priporočam podjetje Mežan. Podjetje ima večletne izkušnje na tem področju, zaposluje strokovnjake in je opremljeno z najmodernejšo opremo. V primeru težav pa vam bodo pri podjetju Mežan tudi ustrezno svetovali.

Članki iz iste kategorije: